Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van BNS Data Logistics

ARTIKEL 1 : ALGEMEEN

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen BNS Data Logistics en de werkmaatschappijen BNS Distribution en BNS Fulfillment verder aan te duiden als BNS  en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met BNS  overeengekomen te worden.

1.2  Onder ‘de afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met BNS  een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie BNS  een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, Alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3  Indien BNS niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat BNS  het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking,welke niet aan nietigheid blootstaan.

1.5  Inkoop -en andere voorwaarden,welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden BNS  niet,tenzij deze schriftelijk door BNS  zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat BNS  een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van BNS niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

ARTIKEL 2 : AANBIEDINGEN

2.1  Alle door BNS  gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook,zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2  Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten,brochures,en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor BNS slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens,in de meest ruime zin,blijven volledig voorbehouden.

2.3  Toezending van aanbiedingen en/of (andere)documentatie verplicht BNS  niet tot levering c.q. acceptatie van een order.

2.4  Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

ARTIKEL 3 : OVEREENKOMST

3.1  Een overeenkomst komt tot stand nadat BNS een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat BNS met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2  Wanneer BNS tevoren aan de afnemer een aanbieding gedaan heeft,komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de afnemer.

3.3  Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden,geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging,welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.4  Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden BNS slechts voor zover zij door BNS schriftelijk zijn bevestigd.

3.5  BNS  is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht,voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen .De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.6  Alle technische eisen die door de afnemer aan te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen,dienen bij het sluiten van de overeenkomsten door de afnemer uitdrukkelijk aan BNS te worden gemeld.

ARTIKEL 4 : MEER-EN MINDERWERK

4.1  Indien de afnemer voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen en/of aanvullingen wenst,dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door ons schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.

4.2  Blijkt bij de eindafrekening dat het saldo van meer -en minderwerk tot een verlaging van de overeengekomen prijs leidt,dan kunnen wij jegens de wederpartij additioneel aanspraak maken op vergoeding van winstderving ter hoogte van tenminste 15% van deze vermindering.

 ARTIKEL 5 : PRIJZEN

5.1  Tenzij anders vermeld,geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

5.2  Tenzij anders vermeld,zijn onze prijzen:

a.     gebaseerd op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen,

b.     gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,

c.     exclusief de kosten van installatie, inbedrijfstelling of demonstraties,

d.     exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,

e.     vermeld in Euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend,

f.      exclusief de kosten van verpakkingen, op -en afladen, vervoer en verzekering.

5.3  Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen,een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften,met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

ARTIKEL 6 : RECLAMES

6.1  De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen,indien deze bij aflevering vastgesteld worden,op de afleverbon,de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

6.2  Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald,is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op eventuele beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen,indien deze bij aflevering vastgesteld worden,op de afleverbon,de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering,schriftelijk aan BNS  te worden gemeld.

6.3  Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 6.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd,dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan BNS  te worden gemeld.

6.4  Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk ingediend te worden en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.

6.5  Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1,6.2,6.3 en 6.4 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door BNS  in behandeling genomen.

6.6  Indien en voor zover de reclame door BNS  gegrond wordt bevonden, is BNS  uitsluitend verplicht het (de)gebrek(en)te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van BNS  zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6.7  Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van BNS.

6.8  Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van BNS  en onder door BNS  te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel danwel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door BNS  nader op te geven adres.

6.9  De geleverde producten zijn ontworpen voor normaal commercieel gebruik. Gebruik in beveiligde systemen, nucleaire toepassing/omgeving, levensondersteunende toepassingen of gebruik voor productie van wapens zijn verboden, tenzij schriftelijke toestemming van de fabrikant van de producten is verkregen.

Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door BNS  aan afnemer geleverde producten, danwel na verwerking door afnemer aan derden geleverde producten dat (mede) bestond uit door afnemer geleverde producten en/of materialen conform het vorenstaande gebruik worden gebruikt.

 

ARTIKEL 7 : BETALING/VERZUIM

7.  7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door BNS aangewezen bank -of girorekening vóór de aflevering plaats vindt,dan wel contant vóór de overdracht der goederen bij aflevering of afhaling.

7.   7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7.   7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invordering-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.  7.4 Wanneer de afnemer ten behoeve van de betaling van BNS facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de afnemer gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan BNS  te voldoen.

7.5  De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende)schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a.     De afnemer wordt enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;

b.     BNS goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming tekort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c.     de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt,in staat van faillissement wordt verklaard,tot boedelafstand overgaat,een verzoek tot surseance van betaling indient,op hem de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard,danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslagleg¬ging wordt opgeheven;

d.     de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e.     van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

7.6  BNS is in de in 7.4 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomen¬de rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

1.     de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

2.     enig door de afnemer aan BNS  verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of

3.     het op grond van art.8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

ARTIKEL 8 : EIGENDOMSOVERDRACHT,VERLENING/OVERDRACHT VAN RECHTEN

8.1  Aan de afnemer geleverde goederen/zaken blijven eigendom van BNS  en eventueel te verlenen danwel over te dragen rechten blijven aan BNS  voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met BNS  aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening (in verband daarmee)verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen,doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

8.2  De afnemer is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als het eigendom van BNS  te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico ’s.

8.3  BNS  is ten allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen,indien de afnemer zijn verplichtingen jegens BNS  niet correct nakomt. De afnemer zal aan BNS  op eerste verzoek in deze alle nodige medewerking verlenen en toegang verschaffen.

8.4  Wanneer derden beslag wensen te leggen op zaken waarop BNS eigendomsvoorbehoud rust,dan wel waarop rechten willen vestigen of doen gelden,is de afnemer verplicht BNS  daarvan terstond op de hoogte te stellen en het eigendomsrecht van BNS direct aan die derden kenbaar te maken.

8.5  Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van BNS,uit welken hoofde dan ook,verkrijgt die door het ontstaan van de vordering bovendien bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door haar geleverde zaken zijn verwerkt,dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door afnemer getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie door BNS gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

ARTIKEL 9 : (OP-)LEVERTIJD

9.1  Het tijdstip waarop BNS  de overeengekomen werkzaamheden of leverantie(s) moet hebben voltooid,is vastgesteld in de verwachting,dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering zal plaats hebben in de omstandigheden,waaronder BNS  zal presteren.

9.2  Vindt dergelijke wijziging der omstandigheden,ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,plaats en heeft deze vertraging tot gevolg,dan wordt het tijdstip van (op-)levering dienovereenkomstig verlaat/verlengd,onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

9.3  Overschrijding van de (op-)levertermijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding,noch op ontbinding van de overeenkomst, danwel een daarmede samenhangende overeenkomst.

9.4  De in de aanbiedingen,bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen,doch zijn niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.

9.5  Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat BNS  het werk van de volgende fase mag uitstellen zolang de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

9.6  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

1.     na mededeling onzerzijds dat het werk gereed is en de afnemer het werk heeft goedgekeurd;

2.     na verloop van 8 dagen na de onder 9.6.1 bedoelde mededeling en de afnemer het werk niet heeft gecontroleerd;

3.     na (gedeeltelijke)ingebruikname,voor het in gebruik genomen deel. De afnemer kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen,die door ons worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering.

ARTIKEL 10 : LEVERING

10.1      Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen,geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door BNS  met de afnemer is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

10.2      Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties),welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

10.3      Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

10.4      Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen,staan zij te zijner beschikking opgeslagen,voor zijn rekening en risico.

ARTIKEL 11 : TRANSPORT/RISICO

11.1      De wijze van transport,verzending,verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan BNS  is verstrekt,door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

11.2      Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

11.3      Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de afnemer,zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

11.4      Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

ARTIKEL 12 : DIENSTEN

12.1      Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen BNS  en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.

12.2      Onverminderd het in artikel 17 bepaalde, zal BNS  overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat BNS  niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

ARTIKEL 13 : SOFTWARE EN HARDWARE

13.1      De navolgende bepalingen zijn -in het bijzonder -van toepassing,indien BNS  software levert.

13.2      Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van BNS, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

13.3      De afnemer is gemachtigd de software producten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemer heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van BNS  conform de betreffende software licentievoorwaarden.

13.4      Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van BNS  of haar toeleveranciers te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

13.5      De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen,alsmede op de verplichting alvorens gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen,zodat geen rechten ten aanzien van de geldende garantie aansprakelijkheidsbepalingen worden prijsgegeven.

ARTIKEL 14 : OVERMACHT

14.1      Bij intreden van omstandigheden,die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten,in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd,hebben partijen het recht om,binnen negentig dagen nadien,de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend,zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 15 : GARANTIE

15.1      Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald,verstrekt BNS  m.b.t. door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat BNS  naar best vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen,zulks naar keuze en ter beoordeling van BNS. Gebruiksartikelen als ponskaarten, discpacks en andere geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan,die ingevolge deze garantie worden vervangen,worden eigendom van BNS. Gebreken dienen schriftelijk aan BNS  te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

15.2      De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,gebruik voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden,van buiten komende oorzaken,zoals bijv. brand- of waterschade,of indien de goederen door anderen dan BNS  zijn gewijzigd of worden onderhouden.

15.3      Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door BNS  vervaardigde goederen de garantie voor een periode van 3 maanden vanaf het tijdstip van levering.

15.4      Nakomen van haar garantieverplichtingen door BNS,geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is BNS  niet gehouden,noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

15.5      Indien BNS  de goederen van een toeleverancier ontvangt,beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. BNS  zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

15.6      Herstel buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie zal door BNS  in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 16 : AANSPRAKELIJKHEID

16.1      Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is BNS  niet gehouden tot enige vergoeding van schade,van welke aard dan ook, direct of indirect,waaronder inbegrepen bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.

16.2      Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

16.3      In ieder geval is BNS  niet aansprakelijk voor schade,die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

16.4      Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de afnemer is BNS  gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de afnemer op basis van fabricagefouten, danwel door enigerlei andere oorzaak.

16.5      Ingeval de afnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is BNS  slechts aansprakelijk voor de extra kosten die hij moet maken doordat een derde de onvoltooide opdracht moet voltooien. BNS  is echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden,noch voor bedrijfsschade.

16.6      Afnemer vrijwaart BNS  voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door BNS  aan afnemer is geleverd, danwel na verwerking door afnemer aan derden is geleverd en dat (mede) bestond uit door afnemer geleverde producten en/of materialen.

ARTIKEL 17 : ONTBINDING/BEËINDIGING

17.1      BNS  kan in de in Art 7.4 en/of 7.5 en/of Art 12.2 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

17.2      Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd, blijven de bepalingen betreffende

geheimhouding,ontbinding/beëindiging,toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

ARTIKEL 18 : GEHEIMHOUDING

18.1      Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

ARTIKEL 19 : EXPORT

19.1      De wederuitvoer van goederen uit Nederland is aan de Nederlandse en US-Amerikaanse wettelijke regelingen onderhavig en is niet toegestaan zonder officiële vergunning. Het exporteren van BNS goederen naar niet EG landen behoeft te allen tijde onze schriftelijke toestemming,onafhankelijk van de verplichting van de afnemer zorg te dragen voor verkrijging van de benodigde invoer -en uitvoervergunningen,als ook voor afhandeling van de overige formaliteiten. De afnemer blijft verantwoordelijk voor naleving van de betreffende voor¬waarden/bepalingen tot verkrijging van de goederen door de eindgebruiker.

ARTIKEL 20 : GESCHILLEN

20.1      Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding,uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van BNS of, indien partijen dit wensen,door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

ARTIKEL 21 : TOEPASSELIJK RECHT

21.1      Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht.

ARTIKEL 22 : SLOTBEPALING

22.1      Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen BNS  en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden,of enige bepaling daarvan,tot onredelijke uitkomsten mochten leiden,zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

BNS Data Logistics, Witboom 2, 4131 PL VIANEN, Telefoon: 030 – 204 00 00. Datum: 1 januari 2010

Klantenservice

+31 (0)30 204 00 00

Contact

Witboom 2
4131 PL  Vianen
+31 (0)30 204 00 00
Email: sales@bns.nl

Copyrights 2019 - BNS Data Logistics B.V.